Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2017 roku dotyczące zawiadomienia strony postępowania, że w dniu 16.11. 2017 Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił się ponownie z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Limanowej

Limanowa, dnia 16.11.2017

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 16.11. 2017 ponownie zwrócił się z wnioskiem do:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu, 33– 340 Stary Sącz ul. Daszyńskiego 3 o uzgodnienie warunków realizacji  przedsięwzięcia  polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 16B, o wydanie opinii dotyczącej warunków realizacji w/w przedsięwzięcia przedkładając uzupełniony i poprawiony raport oddziaływania na środowisko.

 

         Doręczenie stronom w/w wniosku uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

 

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,

-         na stronie internetowej Miasta Limanowa, w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach,

-         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Tagi