UCHWAŁA NR XLVII.307.2017


UCHWAŁA NR XLVII.307.2017 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016-2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 14 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:


§ 1. 

Przyjąć Gminny Program Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                Przewodnicząca Rady Miasta

                                                               mgr Jolanta Juszkiewicz