Wszystkie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.07.2018 r.

0607 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.07.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że od decyzji znak: ZP.6220.8.2015 z dnia 4.06.2018 roku, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” wpłynęło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.06.2018 r.

0706 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 4.06.2018 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.06.2018 r.

0706 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4.06.2018 roku, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Obwieszczenie z dnia 20.03.2018

2103 Obwieszczenie z dnia 20.03.2018

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania administracyjnego że zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

2002 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa dot. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” obejmującego teren w rejonie działek nr: 53/13 i 53/15 (obręb 7).

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

2301 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrza Miasta Limanowa informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23.01.2018 roku

2501 Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23.01.2018 roku

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 22.01.2018 ponownie zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wód Polskich o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.07.2018 r.

1207 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.07.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że przesłał odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.10.2018 r.

0210 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2018 r.

1110 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8.10.2018 roku wydał decyzję w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów złomu oraz przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na terenie istniejącej bazy MZGKiM znajdującej się na działce nr ew. 134 obr. ew. 3 przy ul. Rzecznej w Limanowej (w związku z zamiarem zwiększenia ilości przetwarzanych odpadów).

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2018 r.

1110 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje wszystkich zainteresowanych o przyjęciu dokumentu polegającego na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr LXXIII.463.2018 z dnia 29.06.2018 roku .

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.10.2018 r.

3010 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.10.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Limanowa   o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.   Na podstawie art. 17

archiwum wiadomości