Wymiana urządzeń grzewczych w mieście Limanowa

 

 

WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W MIEŚCIE LIMANOWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Oś priorytetowa : 4 regionalna Polityka Energetyczna

 

         Miasto Limanowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę " Celem projektu jest dofinansowanie do wymiany 95 niskoemisyjnych urządzeń gazowych w gospodarstwach domowych na ogrzewanie proekologiczne tj.85 kotłów gazowych i 10 kotłów na pellet.

Dofinansowanie projektu z funduszów Unii Europejskiej wynosi  1 363 552,51PLN.

W ramach projektu zostanie osiągnięta redukcja emisji dwutlenku węgla w wysokości 66,97%, a także redukcja pyłu PM10, w wysokości 99,57% i PM2,5 , w wysokości :98,98%.

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o  dofinansowanie projektu  została podpisana 10 października 2017r.

 Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.05.20120r. ,przy czym termin ten może być skrócony w zależności od postępu realizacji inwestycji przez mieszkańców.

Projekt obejmuje realizacje trzech działań ;

1.Wymiana piecy i instalcji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych .

2.Koszt obsługi i przygotowania projektu .

3.Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców Miasta Limanowa .

Na dzień dzisiejszy zostało złożonych 88 deklaracji wiążących podpisaniem umowy -spełniających wymagania projektu ( budynki są docieplone) ;Podpisano 42 umowy ; rozliczono 19 inwestycji wykonanych przez beneficjentów . Zgodnie z deklaracjami mieszkańców w roku 2018 planowanych jest kolejnych 58inwestycji.

Kampania edukacyjna przewidziana jest na lata 2018-2020 i jest w trakcie przygotowań.

Zakres i zasady przyznawania dotacji :

                 Dofinanowanie obejmuje swoim zakresem  : demontaż starego źródła ciepła i montaż

urządzeń grzewczych wykorzystujących biomasę i  paliwa gazowe , które spełniają  wymagania  ekoprojektu. Budynki objęte inwestycją muszą zostać poddane  audytowi  energetycznemu , być ocieplone a demontowane urządzenia  zezłomowane .

              Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:

·         550 zł/kW w przypadku zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wskazanej w ocenie,

·         500 zł/kW w przypadku zapotrzebowania powyżej 10 do 15 kW mocy (łącznie) wskazanej w  ocenie,

·         450 zł/kW w przypadku zapotrzebowania powyżej 15 do 20 kW mocy (łącznie) wskazanej w                ocenie,

·         400 zł/kW w przypadku zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy (łącznie) wskazanej w ocenie,

nie więcej niż 8000,00 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

nie więcej niż 10 000,00 zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu;

          Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:

maksymalnie do 6000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,

do wielokrotności 6 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/ m2 ogrzewanej powierzchni.

 

Kolejne audyty na potrzeby realizacji projektu planowane są na przełomie lipca i sierpnia.