Dotacja do wymiany kotłów, centralnego ogrzewania, termomodernizacji w ramach programu RPO 2014-2020

 

 

 

 

 

DOTACJE DO WYMIANY KOTŁÓW

DOTACJE DO WYMIANY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

DOTACJE DO TERMOMODERNIZACJI

 

   

Burmistrz Miasta Limanowa informuje o kolejnym naborze deklaracji udziału w projekcie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji wspieranych przez Fundusze Europejskie

w ramach RPO 2014-2020.

 

Termin składania deklaracji w okienku podawczym UM Limanowa  do dnia : 15.10.2018

Data wpływu deklaracji decyduje o kolejności wpisu na liste.

 

Dotacja skierowana do :

Mieszkańców Miasta Limanowa -właścicieli budynków mieszkalnych ( bez zarejestrowanej działalności gospodarczej w  budynku) ; Budynki objęte projektem ,docelowo muszą być ocieplone.

 

Dotacja przeznaczona na: 

·           wymianę starych kotłów na paliwa stałe na    urządzenia gazowe lub OZE ( pompy ciepła) zgodnych z wymogami ekoprojektu wg dyrektywy 2009/125/WE z 21.10.2009r

·           wykonanie wewnętrznych instalacji niezbędnych do funkcjonowania nowego systemu

·           prace termomodernizacyjne – tylko w budynkach , w których planowana jest równocześnie wymiana ogrzewania

Zakres prac termomodernizacyjnych będzie wynikał z przeprowadzonej w ramach programu  oceny energetycznej.

 Wydatki kwalifikowalne wynikające z oceny energetycznej :-docieplenie ścian zewnętrznych ,dachów ,stropodachów ,stropów nad ostatnia kondygnacja lub ostatnia ogrzewana kondygnacją ,docieplenie podłóg na gruncie lub stropów  nad nieogrzewaną piwnicą

-wymiana okien ,drzwi zewnętrznych ,bram garażowych

-wymiana/montaż parapetów zewnętrznych

-demontaż starego ocieplenia budynku

-koszty sporządzenia dokumentacji

Dofinansowanie  będzie  przeznaczone  na  zakup  materiałów  oraz  prac

budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku.

 

wsparcie do termomodernizacji udzielone zostanie tylko w przypadku kiedy

dochody właściciela wynoszą następująco :

· w gospodarstwie jednoosobowym dochód na   osobę nie przekracza  200% najniższej emerytury  tj . w roku 2018: 2059,60zł brutto

· w gospodarstwie wieloosobowym -dochód na  osobę nie przekracza  125% najniższej emerytury tj. w roku 2018: 1287,25zł brutto

 

 

Informacje o dochodzie będą weryfikowane na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego ,MPOS-u  bądź Urzędu Pracy

 

Wysokość dotacji.

· Dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze udzielane do mocy wynikającej         z oceny energetycznej na poziomie:

a)550,00zł / kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

b)500,00zł / kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie)

wyznaczonej w ocenie

c)450,00zł / kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie)

wyznaczonej w ocenie

d)400,00zł / kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

,przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła

 nie więcej niż 8000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

-nie więcej niż 10 000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego,

dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego

lokalu;

 

Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:

-maksymalnie do 6000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,

-do wielokrotności 6000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych

w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/ m2  ogrzewanej powierzchni,

 

Dofinansowanie do termomodernizacji budynków -w zakresie wynikającym z oceny energetycznej:

-docieplenie ścian zewnętrznych –150,00 zł brutto/m2,

-docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami

–150,00 zł brutto/m2,

-docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą

–150,00 zł brutto/m2,

-wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej

–400,00 zł brutto/m2.

-pokrycie kosztów nabycia materiałów  lub robót budowlanych ,pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z wykonaniem zadania

-koszty sporządzenia dokumentacji

Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyjnych nie może

przekroczyć 25 000,00 zł.

 

Obowiązki programowe  :

• Obowiązek trwałej likwidacji starego kotła• Brak możliwości modyfikacji nowego kotła.

•Przestrzeganie parametrów paliwa zgodnie z zaleceniami producenta• Zalecone prace termomodernizacyjne muszą zostać wykonane w trakcie realizacji projektu -zgodnie z datą zawartą w umowie na dofinansowanie.

 

Terminy realizacji.

Planowany początek realizacji programu i podpisywanie umów z mieszkańcem  -koniec roku 2019

( pod warunkiem uzyskania środków finansowych  z Funduszy Europejskich przez Miasto Limanowa )

 

Wypłata dotacji :

KOSZTY PONIESIONE PRZEZ MIESZKAŃCA NA WYKONANIE INWESTYCJI SĄ REFUNDOWANE PO ZAKOŃCZENIU PRAC  -NA PISEMNY WNIOSEK UCZESTNIKA PROJEKTU  .

OSTATECZNĄ DECYZJE O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE MIESZKANIEC PODEJMUJE PO UZYSKANIU WYNIKÓW Z AUDYTU

Informacja i załączniki do pobrania poniżej:

- informacja

- deklaracja

- klauzula ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

      

.