POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

Pogotowie przeciwpowodziowe

 

ZARZĄDZENIE  NR  78/2019

 

BURMISTRZA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ

MIASTA  LIMANOWA

 

z dnia 23 maja 2019 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 17:30 - na terenie Miasta Limanowa.

 

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2017.209. t.j. ) oraz na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2018.994 t.j.)   zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

W związku z intensywnymi opadami deszczu i podnoszeniem się stanu wód w rzekach i potokach przepływających przez teren Miasta Limanowa oraz w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia lokalnych podtopień  i innych zdarzeń kryzysowych mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i funkcjonowania Miasta jak również w związku  z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu limanowskiego przez Starostę Limanowskiego w dniu dzisiejszym – ogłaszam w dniu 23 maja br. o godz. 17:30 pogotowie przeciwpowodziowe, które będzie trwać do odwołania.

 

§ 2

 

W związku z sytuacją określoną w § 1 należy uruchomić procedury postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi ujęte w „Planie operacyjnym ochrony przed powodzią Miasta Limanowa”.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Limanowa

 

                                                                                                                                       Władysław Bieda

Tagi