WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W MIEŚCIE LIMANOWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 Oś priorytetowa : 4 regionalna Polityka Energetyczna- Informacja

 

WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W MIEŚCIE LIMANOWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Oś priorytetowa : 4 regionalna Polityka Energetyczna

 

Miasto Limanowa w okresie   od października 2018 do końca roku 2019 realizowało  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę "

Celem projektu była wymiana  95 urządzeń grzewczych na nowe niskoemisyjne kotły i piece gazowe.

Projekt  swoim zakresem obejmował:

1. Wymianę piecy i instalacji wewnętrznych w 95 budynkach mieszkalnych .

2. Koszt obsługi i przygotowania projektu .

3. Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców Miasta Limanowa .

Warunkiem otrzymania dotacji było:

Wykonanie audytu energetycznego, termomodernizacja budynku-jeśli tak wykazywał audyt a przede wszystkim  stały demontaż i zezłomowanie starego  urządzenia  grzewczego.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynikało z  wysokości mocy wynikającej z oceny energetycznej budynku i wynosiło:

·         550 zł/kW w przypadku zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wskazanej w ocenie,

·         500 zł/kW w przypadku zapotrzebowania powyżej 10 do 15 kW mocy (łącznie) wskazanej w  ocenie,

·         450 zł/kW w przypadku zapotrzebowania powyżej 15 do 20 kW mocy (łącznie) wskazanej w ocenie,

·         400 zł/kW w przypadku zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy (łącznie) wskazanej w ocenie,

nie więcej niż 8000,00 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

nie więcej niż 10 000,00 zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu;

Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej wynosiło :

maksymalnie do 6000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,

do wielokrotności 6 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/ m2 ogrzewanej powierzchni.

 

Trwałość  projektu wynosi 5 lat od daty zakończenia projektu ,to znaczy ,że mieszkańcy w tym czasie będą  :

 

-         Użytkować wyłącznie dofinansowany system ogrzewania jako podstawowe źródła ciepła           

-         Przestrzegać parametrów paliwa dla danego urządzenia

-         Zapewniać prawidłowe  warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem (jeśli dotyczy)

-         Przechowywać przez cały okres trwałości rachunki  i dowody zakupu paliwa oraz przedstawiania ich na wezwanie Urzędu Miasta Limanowa oraz Instytucji Zarządzającej RPO WM.

 

W ramach kampanii edukacyjnej przeprowadzono spotkania informacyjne dla mieszkańców a także wystawę w przestrzeni publicznej i publikacje materiałów informacyjnych z zakresu obniżenia niskiej emisji ,oszczędności zasobów naturalnych i poprawy efektywności energetycznej .

 

Dofinansowanie projektu z funduszów Unii Europejskiej wyniosło docelowo  1 259 846,23zł

Redukcja emisji dwutlenku węgla wyniosła  66,29% a redukcja pyłu PM10-  99,78% i PM2,5 – 99,48%.