Program Czyste Powietrze wg nowych zasad

 

OD 15 MAJA -PROGRAM CZYSTE POWIETRZE WG NOWYCH ZASAD

Nabór wniosków na nowych zasadach rusza od 15 maja 2020r.

W nowej wersji programu Czyste Powietrze wyszczególniono dwa rodzaje beneficjentów.

1)      Beneficjenci  uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania.

W tym przypadku beneficjentem nowej wersji programu może być osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 tys. zł, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Fundusz zastrzega, że brany ma być pod uwagę tylko dochód beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

Po przekroczeniu tej kwoty, nie możemy skorzystać z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, jednak całość kosztów inwestycji termomodernizacyjnej można odliczyć w ramach ulgi podatkowej (termomodernizacyjnej), odzyskując kwotę równą 17% poniesionych kosztów.

KOSZTY KWALIFIKOWANE I WYSOKOŚC DOTACJI dla beneficjentów grupy podstawowej

NAZWA KOSZTU

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI

AUDYT ENERGETYCZNY

100%

1000ZŁ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

30%

600ZŁ

EKSPERTYZY

30%

150ZŁ

PODŁĄCZENIE DO SIECI CEIPŁOWNICZEJ

50%

10000ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA

30%

9000ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENBERGETYCZNEJ

45%

13500ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /POWIETRZE

30%

3000ZŁ

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENBERGETYCZNEJ

45%

20250ZŁ

KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY

30%

4500ZŁ

KOTŁOWNIA GAZOWA ( PRZYŁACZE GAZOWE +INSTALACJA WEWNETRZNA +KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY +OPŁATA PRZYŁACZENIOWA+DOKUMENTACJA )

45%

6750ZŁ

KOCIOŁ OLEJOWY KONDENSACYJNY

30%

4500ZŁ

KOCIOŁ NA WĘGIEL ECODESIGN

30%

3000ZŁ

KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO

30%

6000ZŁ

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY

30%

6000ZŁ

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

45%

9000ZŁ

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

30%

3000ZŁ

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

30%

4500ZŁ

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

30%

5000ZŁ

 

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

50%

5000ZŁ

OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

30%

45ZŁ ZA m2

STOLARKA OKIENNA

30%

210ZŁ ZA m2

STOLARKA DRZWIOWA

30%

600ZŁ ZA m 2

 

Maksymalny poziom dotacji dla beneficjentów grupy podstawowej

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w podstawowej grupie, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła nie może przekroczyć 25 000 zł, a jeśli beneficjent wybierze inne źródło ciepła – dotacja nie może przekroczyć 20 000 zł.

Co więcej, jako połączenie programu Czyste Powietrze z programem Mój Prąd, możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na fotowoltaikę.

W sumie, osoba z podstawowej grupie będzie mogła otrzymać 30 tysięcy złotych jeżeli zdecyduje się na fotowoltaikę z pompą ciepła.

Maksymalne kwoty dotyczą łącznie takich przedsięwzięć jak demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy. Co istotne – nie wszystkie wymienione działania muszą zostać podjęte.

Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 10 000 zł.

 

2)      Beneficjenci  uprawnieni do podwyższonego  poziomu dofinansowania.

Druga grupa beneficjentów, wyszczególnionych w regulaminie nowej wersji programu Czyste Powietrze, to osoby będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą – posiadające średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekraczający kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie dla tej grupy zostanie uruchomione po wprowadzeniu zmian w prawie umożliwiających wydawanie odpowiednich zaświadczeń.

 

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE I WYSOKOŚC DOTACJI dla grupy podwyższonego dofinansowania

NAZWA KOSZTU

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI

AUDYT ENERGETYCZNY

100%

1000ZŁ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

60%

1200ZŁ

EKSPERTYZY

60%

300ZŁ

PODŁĄCZENIE DO SIECI CEIPŁOWNICZEJ

75%

15000ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA

60%

18000ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENBERGETYCZNEJ

60%

18000ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /POWIETRZE

60%

6000ZŁ

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENBERGETYCZNEJ

60%

27000ZŁ

KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY

60%

9000ZŁ

KOTŁOWNIA GAZOWA ( PRZYŁACZE GAZOWE +INSTALACJA WEWNETRZNA +KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY +OPŁATA PRZYŁACZENIOWA+DOKUMENTACJA )

75%

11250ZŁ

KOCIOŁ OLEJOWY KONDENSACYJNY

60%

9000ZŁ

KOCIOŁ NA WĘGIEL ECODESIGN

60%

6000ZŁ

KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO

60%

12000ZŁ

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY

60%

12000ZŁ

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

60%

12000ZŁ

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

60%

6000ZŁ

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

60%

9000ZŁ

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

60%

10000ZŁ

 

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

50%

5000ZŁ

OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

60%

90ZŁ ZA m2

STOLARKA OKIENNA

60%

420ZŁ ZA m2

STOLARKA DRZWIOWA

60%

1200ZŁ ZA m 2

 

Maksymalny poziom dotacji dla grupy podwyższonego dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w grupie o podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi 32 000, bez względu na wybrane źródło ciepła. Oprócz tego możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną. Przedsięwzięcia, które wliczają się do dotacji są takie same w obu grupach dofinansowania.

Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 15 000 zł.

 

Uwaga:

Program Czyste Powietrze oraz Ulga Termomodernizacyjna łączą się! Co oznacza, że można skorzystać zarówno z Programu Czyste Powietrze, odzyskując część kosztów inwestycji oraz skorzystać z odliczenia 17% wkładu własnego, w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 

Dotacja na zakończone przedsięwzięcia

W odróżnieniu od poprzedniej wersji programu, możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć już zakończonych, pod warunkiem że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, a także nie wcześniej niż  przed datą  ogłoszenia o naborze wniosków tj.15 maja 2020. -czyli od momentu obowiązywania nowej wersji programu. Okres realizacji przedsięwzięcia może wynieść do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub

2) w serwisie „gov.pl”(usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:

1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub

2) poprzez serwis „gov.pl”(usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).

4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Szczegółowe wymogi nowego programu dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl a także https://czystepowietrze.gov.pl/

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PROGRAMU :

https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/?fbclid=IwAR28mPRnuvMJLcXDPzYdO8nMQcJaN--nnjthKEtZjfb9coNYJXrNB2x_XwQ